GİRİŞ
Ölçme ve Değerlendirme biriminin genel amacı ölçme alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı analizler yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Okulun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan, bilgi birikimini okul içi akademik kadro, öğrenci, veli ve diğer paydaşların kullanımına sunan bir birim olmaktır.

TEMEL AMAÇ;

Kurumumuz bünyesinde bulunan ölçme ve değerlendirme biriminin temel amacı; eğitim programına paralel ve kurumun hedefleri doğrultusunda objektif ölçme araçları hazırlanmasına yardımcı olmak, öğrencilere uygulanan sınav sonuçlarının değerlendirilmek ve bunları raporlaştırmak, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını ölçmek için zümre öğretmenlerimizin her düzeyde ve konuda oluşturduğu sorulara ve öğretmenlerimizin diğer ihtiyaçlarına rehberlik etmekteyiz. Bunu yaparken sınavların geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yürütmekte, madde analizleri ile soruları kontrol etmekteyiz. Bunun yanı sıra öğrencileri araştırmaya yönlendirecek, onların problem çözme, eleştirel düşünme, günlük hayatla ilişkilendirme gibi becerilerini geliştirecek sorular oluşturulmasına yardımcı olmaktayız.

“Eğitimde Tam Öğrenme” modeline göre eğitimimizi şekillendirmekte ve bütün öğrencilerin gereken zaman ve çalışma sonucunda hedeflere ulaşabileceğini ilke olarak benimsemekteyiz. Bu sebeple öğretim süreci boyunca öğrencilerimizin akademik başarıları takip etmekte, bunların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmakta ve ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerle raporlarımızı paylaşmaktayız. Dönem ve yıl boyunca öğrencilerimize verilen bilgilerin kalıcılığını görmeyi ve varsa unutulan bilgilerin tespit edilip giderilmesini amaçlayan “Hazır Bulunuşluk Sınavları” ve her ay düzenli olarak yapılan “İzleme ve Tarama Testleri” ve dönem içinde yapılan “Yazılı ve Sözlü Sınavlar” ölçme ve değerlendirme birimimize tabidir ve çalışmalarımızı yoğunlukla bu sınavlarla yürütülmektedir.   Biriminin yaptığı tüm bu çalışmalarda; bireysel başarılar ve okul başarısı takip edilerek başarılarımızın hep daha ileriye ve daha iyiye doğru yükseltilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin hangi konuyu ne kadar öğrendiği tespit edilmekte ve ihtiyaca göre bireye, gruba veya tüm sınıfa uygulanacak etütler, tekrarlar, konu özetleri, çalışma kâğıtları ile eksikler giderilmektedir.

Okulumuz Ölçme-Değerlendirme Birimi tarafından öğrencilerin başarılarını objektif ve doğru biçimde ölçen, güvenirlik ve geçerlikleri hesaplanmış, kapsamı doğru belirlenmiş, hedef davranışa en uygun her soru düzeyinde kolay uygulanabilen soru bankası oluşturulmaktadır. Bu soru bankası sayesinde öğretmenlerimiz titizlikle oluşturulmuş çok sayıda soruya ulaşabilmekte, açık ve anlaşılır biçimde ifade edilen sorularla testlerini oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra testi oluşturacak maddeler, konuları, soru güçlüğü tahminleri, soru düzeyleri gibi özellikleri göz önünde tutularak testler son şeklini alır ve nitelikle sorularla öğrenci başarısı ölçülür ve test sorularında aksayan, öğrencinin yanlış anlamasına neden verebilecek sorular hemen tespit edilir ve düzeltilir.

ÖZEL AMAÇ
Ölçme Değerlendirme Birimi’nin özel amacı Vakıf okullarının Eğitim Kurumları’nda uygulanan tüm ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin yüksek standartlara ulaşmasını sağlamaktır. Bunun için çok boyutlu değerlendirme, sonucun yanı sıra sürece odaklanma, bilgiyi yapılandırılma ve öğrencilere üst düzey becerilerini sergileme olanağı verme, soyut görevlerden çok gerçek hayata ilişkin performansa dayalı görevlere önem verme, açık ve belirgin ölçütler kullanma, sürekli ölçme ve iyileştirmeye yönelik değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilme, etkili ve zamanında geri bildirim verme esaslarının okulda yerleşmesini sağlayacak çalışmalar yapmaktır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, bu süreçte kullanılan yöntemlerden hangilerinin işe yaradığı ya da yaramadığını düşündürmek ve fark ettirmek amacını taşıyan süreç değerlendirme yöntemi ile diğer ölçme değerlendirme etkinlikleri hakkında mümkün olan en kısa sürede geri bildirimde bulunur.
Süreç değerlendirmede kullanılan anekdotlar, tartışma, sergi, görüşme, gözlemler, sunum, kendini değerlendirme, ürün dosyası, performans ödevleri, proje, grup ve/veya akran değerlendirmesi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder.
Öğretmenin konu, ünite veya dönem sonunda öğrencinin hangi basan düzeyine ulaştığını gösteren sonuç değerlendirmede kullanılan kısa yanıtlı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli veya uzun yanıtlı sorular, doğru yanlış, tamamlama sorulan, açık uçlu sorular, kavram haritalan, yapılandırılmış grid, tanımlayıcı ağaç, poster, kelime ilişkilendirme, drama, soru-yanıt yöntemi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder.

ÖĞRENCİNİN AKADEMİK PERFORMANSININ İZLENMESİ
Birimimizin özgün çalışması olan “Akademik Performansın Objektif Esaslarla Ölçülmesi ve Geliştirilmesi” yöntemiyle öğrencilerin bireysel gelişimleri performans grafikleriyle izlenir. Ayrıca sınıf, şube ve öğretmenlerin akademik performans gelişimleri düzenli aralıklarla hesaplanır ve raporlanır.

KULLANILAN EKİPMAN VE PROGRAMLAR
Bilgisayar, yazıcı, optik okuyucu cihaz ve tarayıcı kullanılır. Çoktan seçmeli sınavlar için ölçme ve değerlendirme programı kullanılır. Birim, Ölçme ve Değerlendirme web sitesini ve K12.NET Sitesinde günceller ve verileri ortak ağda yayınlar.

 

Anaokulu & Ortaokul

+90 (442) 231 13 76
+90 (442) 236 01 91

 

İlkokul

+90 (442) 231 18 82
+90 (442) 236 10 57
Araç çubuğuna atla