İnsan Kaynakları

Neden Özel Vakıf Okulları ?

Erzurum’da eğitim ve öğretim denince mihenk taşı vazifesi gören Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları yüklendiği misyonla da farkını çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.Vakıf okullarının öncelikli hedeflerinin başında; istikrarlı, mutlu, özgüvenli, ilkeli, başarılı, sağlıklı, duyarlı, açık fikirli, araştıran-sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, öğrenmeye ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmek geliyor.Bunun yanısıra fen ilimleri ile donatılmış yaratıcı ve eleştirel düşünen, akılcı, cesaretli, çok yönlü gelişimi önemseyen, kendinin farkında, sorumluluk duygusu gelişmiş, manevi değerlerini benimsemiş, kültürüne ve köklerine bağlı, Atatürk ilke ve inkilaplarını içselleştirmiş ve aynı zamanda global bakış açısına sahip bir nesil yetiştirmeyi de çok büyük bir sorumluluk olarak kabul ediyor.

İş Başvurusu yaparken lütfen formu tam eksiksiz doldurunuz..

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Genel ilkeler

MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.